ทอท.จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560

S__2408708

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศ และแนะแนวการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อสนับสนุน การสร้างบุคลากรด้านกิจการขนส่งทางอากาศให้กับประเทศ โดยมีนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกรมท่าอากาศยาน บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงาน ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ

S__2408707 S__2408711

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ปีงบประมาณ 2559 – 2562 ซึ่งได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบคุณค่าทางสังคม รวมทั้งชุมชนรอบท่าอากาศยาน 4 ด้าน คือ การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกันระหว่าง ทอท.และชุมชน (Community Engagement & Social Participation) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economic Development) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem Preservation)

สำหรับโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับชุมชน ของ ทอท.ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยส่งมอบความรู้ด้านกิจการขนส่งทางอากาศ และภารกิจของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนี้ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานที่ ทอท. บริหารงาน รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาด้านนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านกิจการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ จากการติดตามผลการเลือกสาขาเข้าเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมา มีนักเรียนได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั้งของรัฐและเอกชน ในการดำเนินโครงการฯ ทอท.ได้เชิญหน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศในกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดวิทยากรมาบรรยาย และจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2560 ทอท.ได้กำหนดจัดโครงการที่ส่วนกลางในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ทสภ.และ ทดม.เข้าร่วมโครงการฯ 13 โรงเรียน มีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 325 คน และจะจัดโครงการที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต โดยเชิญโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ทภก.เข้าร่วมจำนวน 9 แห่ง มีนักเรียน 225 คน และตามโครงการนี้จะมีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน โดยมีแบบทดสอบแบบปรนัย ซึ่งเป็นคำถามจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอ (Present) ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ บนเวที ซึ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และจะมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ โดยโรงเรียน ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการด้านการขนส่งทางอากาศและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกสาขาทางการศึกษาสำหรับประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะเติบโตและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน

S__2408709
————————————–

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 4097
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.