ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมอำนวยความสะดวกชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะประจำปี 2560

S__3244043

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้แสวงบุญเดินทางประมาณ 2,600 คน

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปี 2560 นี้คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,850 คน โดยมีสายการบินไทยให้บริการไปนครเมกกะ จำนวน 9 เที่ยวบิน
นายศิโรตม์ กล่าวว่า เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ทสภ. ได้ประสาน
ความร่วมมือไปยังสายการบิน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกผู้ที่จะเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย และสายการบิน คอยอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปกลับจากการแสวงบุญในทุกเที่ยวบิน อาทิ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระ ข้อห้ามในการนำของเหลว เจล สเปรย์ขึ้นเครื่อง การจัดช่องทางตรวจบัตรโดยสารสำหรับผู้แสวงบุญเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนประสานหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจหนังสือเดินทาง การผ่านพิธีการศุลกากร
และการให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้สำหรับผู้เดินทางไปแสวงบุญได้พร้อมใช้งาน อาทิ ห้องละหมาด ป้ายข้อความแนะนำเส้นทาง ฯลฯ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center ทสภ. โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

S__3244042 S__3244041

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.