ทอท.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ที่มีสมรรถภาพ การได้ยินผิดปกติซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

S__13656124

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 13 ราย ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

S__13656121S__13656122

นายศิโรตม์ เปิดเผยว่า การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ที่มีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติแก่ผู้อาศัยอยู่โดยรอบ ทสภ. ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการได้ยินให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ทสภ. ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทอท.ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดดำเนินการ ทสภ. และมีผู้เข้ารับการตรวจในโครงการฯ มากกว่า 3,000 คนต่อปี โดยในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3,040 คน ผลการตรวจโดยบริษัท มารุ่งโรจน์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสมรรถภาพการได้ยินนานกว่า 25 ปี พบว่า เป็นผู้มีสมรรถภาพการได้ยินปกติ 2,424 คน เป็นผู้ได้ยินผิดปกติ
616 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. เกิดจากความเสื่อมตามวัยหรืออายุ 474 คน 2. เกิดจากการเจ็บป่วยหรือพิษยา 117 คน และ 3. เกิดจากการได้รับเสียงดังมากกว่าปกติในที่ทำงาน 25 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีปัญหาการได้ยินผิดปกติ ทอท.จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังฯ ปีนี้เป็นปีแรก โดยคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2559 ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาและรับรองผลจาก โสต ศอ นาสิกแพทย์ ว่าเป็นผู้ที่สูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงและควรได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง จำนวน 13 ราย โดยบางรายได้รับ 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 19 เครื่อง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000.-บาท
นายศิโรตม์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต้องดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ ดังนั้น ทสภ. ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ได้จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การศึกษา และโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ ทสภ. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดดำเนินการ เช่น การมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ การมอบชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องกีฬา การมอบชุดยาเวชภัณฑ์เบื้องต้นแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรียนหลังใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมของโรงเรียนเทวะคลองตรง การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างสวนหย่อม AOT เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพลี และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางสุขสมาน เป็นต้น นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดให้มีโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ โครงการตลาดนัดแรงงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการนำร่องพัฒนาระบบนิเวศชุมชนโดยรอบ ทสภ.เป็นต้น

 

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.