S__3850281

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

  (10 สิงหาคม 2560) นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รวมทั้ง ส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน...

S__2654240

ทอท.จัดนิทรรศการ 38 ปี ทอท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 38 ปี ทอท. บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3-4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) เป็นประธานในงาน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า...

S__2408708

ทอท.จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศ และแนะแนวการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อสนับสนุน การสร้างบุคลากรด้านกิจการขนส่งทางอากาศให้กับประเทศ โดยมีนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกรมท่าอากาศยาน บริษัท...